Úvodná stránka

Skrytá kategorie

Vitajte na stránkach našej školy

Hotelová akadémia so sídlom na Mikovíniho ulici 1 v Bratislave, vychádza vo svojej pôsobnosti z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy pracovníkov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Je priamou pokračovateľkou svojich predchodkýň; združenej hotelovej akadémie, hotelovej školy a SOU spoločného stravovania, korene ktorého siahajú až do roku 1954. Jej vek prezrádza, že už prešla detskými chorobami a dnes ponúka skúsenosti a kvalitu. Ako jediná štátna hotelová akadémia v Bratislave poskytuje bezplatné stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď maturitnou skúškou, výučným listom, alebo aj maturitnou skúškou s výučným listom. Škola v posledných rokoch prechádza výraznou premenou. Postupne sa zbavuje klasických foriem vyučovania a stáva sa modernou školou, kde žiak nie je iba objektom učiteľovho pôsobenia, ale stáva sa významným a doceneným subjektom. Žiak je chápaný ako osobnosť, z čoho potom vyplýva individuálny prístup pedagógov k jeho osobitostiam a špeciálnym potrebám. Vyučovanie je vedené tak, aby na žiaka už svojím priebehom pôsobilo motivačne a nabádalo ho k tvorivosti. Medzi hlavné ciele školy, samozrejme, patrí kvalitná odborná príprava žiaka na profesiu, ktorú si zvolil. Žiak má vytvorené podmienky, aby si nadobudnuté odborné vzdelanie ďalej dopĺňal v kurzoch, ktoré sú organizované priamo na pôde školy. Škola poskytuje žiakom aj možnosť zmysluplne využívať svoj voľný čas v záujmových krúžkoch a v telocvični.

 

 

(11.12.2007)

Novinky zo školy

Novinky zo školy

  • Nová webstránka Hotelovej akadémie

    Od školskom roku 2015/16 Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave využíva len novú webovú stránku www.hamikoviniho.edupage.org